Aanmelding doorlopend abonnement

Gegevens nieuwe cliënt

Aanhef
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achterna(a)m(en) *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Naam zorginstelling
Burgerservicenummer (BSN) *
Geboortedatum *
IBAN-nummer *
Telefoonnummer *
Eventueel 2e telefoonnummer
E-mailadres *
Burgerlijke staat
Aanhef partner De heerMevrouw
Voorletter(s) partner
Tussenvoegsel partner
Achterna(a)m(en) partner
Burgerservicenummer partner (BSN)
Geboortedatum partner
IBAN-nummer partner
Mobiel nummer partner
E-mailadres partner


Let wel! Hebt u een (fiscaal) partner? In dat geval kunnen wij uw fiscale zaken (aangiften en toeslagen) alleen correct verwerken indien ook deze partner bij ons is aangemeld. Dat is noodzakelijk in verband met fiscale drempelbedragen, vrijstellingen, etc. Uw partner dient zich daarom ook bij ons aan te melden. Hij of zij is dan eveneens het volledige abonnementstarief verschuldigd.


Gegevens vertegenwoordiger/bewindvoerder/curator

Uw rol ten opzichte van de cliënt
VertegenwoordigerBewindvoerderCurator
Aanhef De heerMevrouw
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achterna(a)m(en)
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Telefoonummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Eventueel 2e e‑mailadres


Om uw aanmelding volledig te kunnen verwerken hebben wij een aantal documenten van u nodig

- Recent bankafschrift van de betaalrekening (verplicht)

- ID-bewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van de cliënt (verplicht)

- ID-bewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van de vertegenwoordiger, bewindvoerder of curator (indien van toepassing)

- Benoemingsbeschikking van de rechtbank (in geval van bewindvoering of curatele)

- Recente jaaropgaaf / jaaropgaven van het loon, uitkering en/of pensioen

- Recente financieel overzicht(en) van de bank / banken met de banksaldo's op 1 januari 2019 en 31 december 2019

- Voorschotbeschikking van de toeslagen 2019 (indien van toepassing)

- Voorschotbeschikking van de toeslagen 2020 (indien van toepassing)

- Huurovereenkomst en de meest recente huurwijziging (indien van toepassing)

- Aangiftebrief voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 (indien van toepassing)


Wijze van verzenden van bovengenoemde documenten


Posttoezending door de Belastingdienst

Door alle voor u bestemde post van de Belastingdienst rechtstreeks naar ons toe te laten sturen kunnen wij die sneller verwerken, controleren en eventueel bezwaar maken. Wij sturen die post na verwerking door ons altijd naar u door. Rechtstreekse toezending naar ons kantoor heeft onze voorkeur.


Zorg- en huurtoeslag


Historie aangifte inkomstenbelasting


Digitale post

In het kader van een efficiënte en snelle afhandeling sturen we onze correspondentie graag zoveel mogelijk digitaal naar u. Dat sluit echter niet uit dat een aantal documenten nog steeds via de gewone papieren post kan worden toegestuurd.


E-mailadres:


Betaling

De facturen van Bureau Kwalitas kunt u op twee manieren voldoen. Automatische incasso is het meest efficiënt en heeft daarom onze voorkeur. Indien u kiest voor automatische incasso, dan sturen wij u nog een doorlopende machtiging voor automatische incasso na.


IBAN:


Belastingdienst

Om onze werkzaamheden goed en efficiënt te kunnen uitoefenen dienen wij namens u rechtstreeks in contact te treden met de Belastingdienst. Daar hebben wij echter wel uw toestemming voor nodig.


CAK

Om onze werkzaamheden goed en efficiënt te kunnen uitoefenen dienen wij namens u rechtstreeks in contact te treden met het CAK. Daar hebben wij echter wel uw toestemming voor nodig.


Voeg hier de benodigde documenten toe (indien u deze niet via de post naar Bureau Kwalitas zendt)

* Scan van een recent bankafschrift van het eerder ingevulde IBAN-rekeningnummer waarop de naam van de cliënt staat vermeld (verplicht).


* Scan van het ID-bewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van de cliënt (verplicht).


* Scan van het ID-bewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van de vertegenwoordiger, bewindvoerder of curator (indien van toepassing).


* Scan van de benoemingsbeschikking van de rechtbank (in geval van bewindvoering of curatele).


* Scan van de meest recente jaaropgaaf / jaaropgaven 2019 (loon, uitkering en/of pensioen)


* Scan van het financieel overzicht van de bank / banken met de banksaldo's op 1 januari 2019 en 31 december 2019 (indien van toepassing)* Scan van de voorschotbeschikking van de toeslagen 2019 (indien van toepassing)


* Scan van de voorschotbeschikking van de toeslagen 2020 (indien van toepassing)


* Scan van de huurovereenkomst voor de aanvraag van de huurtoeslag (indien van toepassing)


* Scan van de meest recente huurwijziging voor de aanvraag van de huurtoeslag (indien van toepassing)


* Het abonnement gaat in met ingang van het kalenderjaar 2020 en behelst daarom de aangifte inkomstenbelasting 2019. Indien u een aangiftebrief voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 heeft ontvangen, dan verzoeken wij u deze mee te sturen naar Bureau Kwalitas.


Met deze aanmelding, waarop de Algemene Voorwaarden doorlopend abonnement fiscale diensten Bureau Kwalitas B.V. van 14 december 2015 van toepassing zijn, verplicht u zich de belastingaangifte over 2019 door Bureau Kwalitas te laten verzorgen. Het abonnement loopt automatisch door, tenzij dit schriftelijk is opgezegd vóór 31 december van het lopende jaar.


Extra toelichting (optioneel)
Toelichting op het doorlopend abonnement

Uw aanmelding

Tenzij anders aangegeven loopt uw aanmelding zonder opzegging jaarlijks door en betreft minimaal één jaar. Het abonnement voor 2020 wordt na uw aanmelding in rekening gebracht. Het jaarabonnement is inclusief de verzorging van de belastingaangifte over 2019. Desgewenst wordt zo mogelijk (aanvullend) aangifte verzorgd over alle nog haalbare jaren.

Informatie en advies

Voor de duur van uw inschrijving kunt u bij Bureau Kwalitas terecht met vragen over belasting- en toeslagzaken, uitkeringen, vermogensbeheer, Wlz-zorg, wettige vertegenwoordiging enz.

De belastingaangiften

Bureau Kwalitas verzorgt belastingaangiften en teruggaafverzoeken voor particulieren waarbij aftrekposten, heffingskortingen e.d. centraal staan. Opdrachten voor belastingaangiften waarbij het om andere specialisaties gaat worden alleen geaccepteerd na overeenstemming over de aard en omvang van de werkzaamheden en de kosten. Bureau Kwalitas verzorgt geen belastingaangiften voor ondernemers.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Bureau Kwalitas verzorgt tevens de aanvragen voor zorg- en huurtoeslag in combinatie met de belastingaangifte zonder extra kosten. De toekenningsbeschikkingen worden gecontroleerd en bewaakt zodat achteraf zo weinig mogelijk moet worden terugbetaald.

De kosten

Het jaartarief inclusief belastingaangifte is tot eind 2020 € 74 (incl. BTW) per persoon. Bijkomende werkzaamheden en aangiften over eerdere jaren worden separaat in rekening gebracht. Als een opdracht wordt ingetrokken terwijl er al werkzaamheden zijn verricht, worden deze in rekening gebracht.

De voorwaarden

Door inzending van de gevraagde gegevens verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden doorlopend abonnement fiscale diensten Bureau Kwalitas van 14 december 2015. De opdrachten worden door Bureau Kwalitas zo goed mogelijk uitgevoerd. Onvoldoende ontvangen gegevens of overmacht kunnen redenen zijn voor Bureau Kwalitas om opdrachten te annuleren.

Betaling

U kunt Bureau Kwalitas machtigen om het verschuldigde bedrag af te schrijven van de bankrekening die u opgeeft voor de belastingteruggaven. Wilt u vanaf een andere rekening betalen of geen incassomachtiging geven, dan kunt u het bedrag van de factuur zelf overmaken. Voor betaling d.m.v. automatische incasso vanaf een door een instelling beheerde bankrekening is toestemming van de beherende instantie nodig.

Behandelingsduur

Bureau Kwalitas dient aangiften en teruggaafverzoeken gespreid over het jaar bij de Belastingdienst in. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Verplichte aangiften moeten dan worden ingediend binnen 16 i.p.v. binnen 3 maanden na afloop van het jaar.

Administratie van bewonersgelden door de zorginstelling

Bewoners van zorginstellingen kunnen de persoonlijke financiële administratie soms door de administratie van de zorginstelling laten uitvoeren. In die situatie kunt u de bij de instelling aanwezige gegevens daar zelf opvragen.

Over welke jaren aangifte doen?

Aangifte (en een aanvullend verzoek om teruggaaf) is mogelijk over het afgelopen jaar en de vier voorgaande jaren. Bij voorlopige teruggaaf over het lopende jaar ontvangt u de belasting al tijdens het lopende jaar terug in maandelijkse termijnen. Bureau Kwalitas verzorgt verzoeken voor voorlopige teruggaaf alleen als u daar nadrukkelijk om vraagt. Zonder doorlopend verzoek om voorlopige teruggaaf krijgt u de belasting terug na het indienen van de aangifte na afloop van het jaar.

Op tijd

Aangiften (en aanvullende verzoeken om teruggaaf) over 2015 zijn mogelijk tot en met 31 december 2020. Als Bureau Kwalitas een opdracht niet twee maanden en de benodigde gegevens niet één maand vóór deze datum heeft ontvangen, kan tijdige indiening niet gegarandeerd worden.

Burgerservicenummer en bankrekeningnummer

Het burgerservicenummer vindt u o.a. op de jaaropgave van het salaris of de uitkering. Zonder burgerservicenummer en zonder bankrekeningnummer worden opdrachten niet in behandeling genomen. Vraag uw burgerservicenummer zo nodig op bij de instantie die uw administratie verzorgt.

Status (wettige) vertegenwoordiger

U bent bijv. bewindvoerder, curator of mentor. Als de betrokkene geen wettige vertegenwoordiger heeft en u toch optreedt als belangenbehartiger, bent u ‘zaakwaarnemer’. (Als zaakwaarnemer hebt u feitelijk toestemming van de betrokkene nodig; als hij of zij daartoe niet in staat is, verdient het regelen van wettige vertegenwoordiging aanbeveling. Bureau Kwalitas kan u aan informatie over wettige vertegenwoordiging helpen.)

Het adres dat de Belastingdienst gebruikt

De Belastingdienst stuurt de post standaard naar het woonadres van de belastingplichtige. Bij verblijf in een instelling of woonvoorziening is het vaak lastig dat de post daar binnenkomt en moet worden doorgestuurd. In geval van een doorlopend abonnement kunt u er voor kiezen de post van de Belastingdienst rechtstreeks naar Bureau Kwalitas te laten sturen. Dan zendt Bureau Kwalitas de aanslagen e.d. na controle aan u door en worden vragen van de Belastingdienst rechtstreeks beantwoord. Bureau Kwalitas kan de Belastingdienst van de gewenste adreswijziging op de hoogte stellen. Als u de aanslagen e.d. zelf ontvangt en ze wilt laten controleren, moet u ze naar Bureau Kwalitas opsturen.

Eigen bijdrage aan het CAK

Bij afname van diverse zorgpakketten is een eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd. Die eigen bijdrage is gebaseerd op inkomensgegevens van de Belastingdienst en wordt opgelegd door het CAK. In combinatie met de aangifte inkomstenbelasting kan Bureau Kwalitas de eigen bijdrage aan het CAK op juistheid controleren. In voorkomend geval verzorgt Bureau Kwalitas bezwaarschriften en herzieningsverzoeken.

Ontwerp: Mijnvormgever.nl