Aanmelding doorlopend abonnement

  Gegevens nieuwe cliënt

  Aanhef

  Voorletter(s) *

  Tussenvoegsel

  Achterna(a)m(en) *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Naam zorginstelling

  Burgerservicenummer (BSN) *

  Geboortedatum *

  IBAN-nummer *

  Telefoonnummer *

  Eventueel 2e telefoonnummer

  E-mailadres *

  Burgerlijke staat

  Aanhef partner

  De heerMevrouw

  Voorletter(s) partner

  Tussenvoegsel partner

  Achterna(a)m(en) partner

  Burgerservicenummer partner (BSN)

  Geboortedatum partner

  IBAN-nummer partner

  Mobiel nummer partner

  E-mailadres partner

  Let wel! Hebt u een (fiscaal) partner? In dat geval kunnen wij uw fiscale zaken (aangiften en toeslagen) alleen correct verwerken indien ook deze partner bij ons is aangemeld. Dat is noodzakelijk in verband met fiscale drempelbedragen, vrijstellingen, etc. Uw partner dient zich daarom ook bij ons aan te melden. Hij of zij is dan eveneens het volledige abonnementstarief verschuldigd.

  Gegevens vertegenwoordiger/bewindvoerder/curator

  Uw rol ten opzichte van de cliënt
  VertegenwoordigerBewindvoerderCurator

  Aanhef

  De heerMevrouw

  Voorletter(s)

  Tussenvoegsel

  Achterna(a)m(en)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Burgerservicenummer (BSN)

  Geboortedatum

  Telefoonummer

  Mobiel nummer

  E-mailadres

  Eventueel 2e e‑mailadres

  Posttoezending door de Belastingdienst

  Door alle voor u bestemde post van de Belastingdienst rechtstreeks naar ons toe te laten sturen kunnen wij die sneller verwerken, controleren en eventueel bezwaar maken. Wij sturen die post na verwerking door ons altijd naar u door. Rechtstreekse toezending naar ons kantoor heeft onze voorkeur.

  Zorgtoeslag

  Huurtoeslag

  Historie aangifte inkomstenbelasting


  Nog te verzorgen aangifte:

  Digitale post

  In het kader van een efficiënte en snelle afhandeling sturen we onze correspondentie graag zoveel mogelijk digitaal naar u. Dat sluit echter niet uit dat een aantal documenten nog steeds via de gewone papieren post kan worden toegestuurd.


  E-mailadres:

  Betaling

  De facturen van Bureau Kwalitas kunt u op twee manieren voldoen. Automatische incasso is het meest efficiënt en heeft daarom onze voorkeur. Indien u kiest voor automatische incasso, dan sturen wij u nog een doorlopende machtiging voor automatische incasso na.


  IBAN:

  Belastingdienst

  Om onze werkzaamheden goed en efficiënt te kunnen uitoefenen dienen wij namens u rechtstreeks in contact te treden met de Belastingdienst. Daar hebben wij echter wel uw toestemming voor nodig.

  CAK

  Om onze werkzaamheden goed en efficiënt te kunnen uitoefenen dienen wij namens u rechtstreeks in contact te treden met het CAK. Daar hebben wij echter wel uw toestemming voor nodig.

  Om uw aanmelding volledig te kunnen verwerken hebben wij een aantal documenten van u nodig. U ontvangt op korte termijn van ons een mail of brief met daarin aangegeven om welke documenten het gaat.

  Met deze aanmelding, waarop de Algemene Voorwaarden doorlopend abonnement fiscale diensten Bureau Kwalitas B.V. van 14 december 2015 van toepassing zijn, verplicht u zich de belastingaangifte over 2023 door Bureau Kwalitas te laten verzorgen. Het abonnement loopt automatisch door, tenzij dit schriftelijk is opgezegd vóór 31 december van het lopende jaar.

  Extra toelichting (optioneel)


  Toelichting op het doorlopend abonnement

  Uw aanmelding

  Tenzij anders aangegeven loopt uw aanmelding zonder opzegging jaarlijks door en betreft minimaal één jaar. Het abonnement voor 2024 wordt na uw aanmelding in rekening gebracht. Het jaarabonnement is inclusief de verzorging van de belastingaangifte over 2023. Desgewenst wordt zo mogelijk (aanvullend) aangifte verzorgd over alle nog haalbare jaren.

  Informatie en advies

  Voor de duur van uw inschrijving kunt u bij Bureau Kwalitas terecht met vragen over belasting- en toeslagzaken, bewindvoering, uitkeringen, vermogensbeheer, Wlz-zorg, wettige vertegenwoordiging enz.

  De belastingaangiften

  Bureau Kwalitas verzorgt belastingaangiften en teruggaafverzoeken voor particulieren waarbij aftrekposten, heffingskortingen e.d. centraal staan. Opdrachten voor belastingaangiften waarbij het om andere specialisaties gaat worden alleen geaccepteerd na overeenstemming over de aard en omvang van de werkzaamheden en de kosten. Bureau Kwalitas verzorgt geen belastingaangiften voor ondernemers.

  Zorgtoeslag en huurtoeslag

  Bureau Kwalitas verzorgt tevens de aanvragen voor zorg- en huurtoeslag in combinatie met de belastingaangifte zonder extra kosten. De toekenningsbeschikkingen worden gecontroleerd en bewaakt zodat achteraf zo weinig mogelijk moet worden terugbetaald.

  De kosten

  Het jaartarief inclusief belastingaangifte is tot eind 2024 € 87 (incl. BTW) per persoon. Bijkomende werkzaamheden en aangiften over eerdere jaren (€ 60 incl. BTW per aangifte) worden separaat in rekening gebracht. Als een opdracht wordt ingetrokken terwijl er al werkzaamheden zijn verricht, worden deze in rekening gebracht.

  De voorwaarden

  Door inzending van de gevraagde gegevens verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden doorlopend abonnement fiscale diensten Bureau Kwalitas van 14 december 2015. De opdrachten worden door Bureau Kwalitas zo goed mogelijk uitgevoerd. Onvoldoende ontvangen gegevens of overmacht kunnen redenen zijn voor Bureau Kwalitas om opdrachten te annuleren.

  Betaling

  U kunt Bureau Kwalitas machtigen om het verschuldigde bedrag af te schrijven van de bankrekening die u opgeeft voor de belastingteruggaven. Wilt u vanaf een andere rekening betalen of geen incassomachtiging geven, dan kunt u het bedrag van de factuur zelf overmaken. Voor betaling d.m.v. automatische incasso vanaf een door een instelling beheerde bankrekening is toestemming van de beherende instantie nodig.

  Behandelingsduur

  Bureau Kwalitas dient aangiften en teruggaafverzoeken gespreid over het jaar bij de Belastingdienst in. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Verplichte aangiften moeten dan worden ingediend binnen 16 i.p.v. binnen 3 maanden na afloop van het jaar.

  Administratie van bewonersgelden door de zorginstelling

  Bewoners van zorginstellingen kunnen de persoonlijke financiële administratie soms door de administratie van de zorginstelling laten uitvoeren. In die situatie kunt u de bij de instelling aanwezige gegevens daar zelf opvragen.

  Over welke jaren aangifte doen?

  Aangifte (en een aanvullend verzoek om teruggaaf) is mogelijk over het afgelopen jaar en de vier voorgaande jaren. Bij voorlopige teruggaaf over het lopende jaar ontvangt u de belasting al tijdens het lopende jaar terug in maandelijkse termijnen. Bureau Kwalitas verzorgt verzoeken voor voorlopige teruggaaf alleen als u daar nadrukkelijk om vraagt. Zonder doorlopend verzoek om voorlopige teruggaaf krijgt u de belasting terug na het indienen van de aangifte na afloop van het jaar.

  Op tijd

  Aangiften (en aanvullende verzoeken om teruggaaf) over 2019 zijn mogelijk tot en met 31 december 2024. Als Bureau Kwalitas een opdracht niet twee maanden en de benodigde gegevens niet één maand vóór deze datum heeft ontvangen, kan tijdige indiening niet gegarandeerd worden.

  Burgerservicenummer en bankrekeningnummer

  Het burgerservicenummer vindt u o.a. op de jaaropgave van het salaris of de uitkering. Zonder burgerservicenummer en zonder bankrekeningnummer worden opdrachten niet in behandeling genomen. Vraag uw burgerservicenummer zo nodig op bij de instantie die uw administratie verzorgt.

  Status (wettige) vertegenwoordiger

  U bent bijv. bewindvoerder, curator of mentor. Als de betrokkene geen wettige vertegenwoordiger heeft en u toch optreedt als belangenbehartiger, bent u ‘zaakwaarnemer’. (Als zaakwaarnemer hebt u feitelijk toestemming van de betrokkene nodig; als hij of zij daartoe niet in staat is, verdient het regelen van wettige vertegenwoordiging aanbeveling. Bureau Kwalitas kan u aan informatie over wettige vertegenwoordiging helpen.)

  Het adres dat de Belastingdienst gebruikt

  De Belastingdienst stuurt de post standaard naar het woonadres van de belastingplichtige. Bij verblijf in een instelling of woonvoorziening is het vaak lastig dat de post daar binnenkomt en moet worden doorgestuurd. In geval van een doorlopend abonnement kunt u er voor kiezen de post van de Belastingdienst rechtstreeks naar Bureau Kwalitas te laten sturen. Dan zendt Bureau Kwalitas de aanslagen e.d. na controle aan u door en worden vragen van de Belastingdienst rechtstreeks beantwoord. Bureau Kwalitas kan de Belastingdienst van de gewenste adreswijziging op de hoogte stellen. Als u de aanslagen e.d. zelf ontvangt en ze wilt laten controleren, moet u ze naar Bureau Kwalitas opsturen.

  Eigen bijdrage aan het CAK

  Bij afname van diverse zorgpakketten is een eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd. Die eigen bijdrage is gebaseerd op inkomensgegevens van de Belastingdienst en wordt opgelegd door het CAK. In combinatie met de aangifte inkomstenbelasting kan Bureau Kwalitas de eigen bijdrage aan het CAK op juistheid controleren. In voorkomend geval verzorgt Bureau Kwalitas bezwaarschriften en herzieningsverzoeken.

  Ontwerp: Mijnvormgever.nl